Penulisan akademik merupakan satu bentuk penulisan saintifik atau ilmiah. Penulisan akademik penting dalam dunia pendidikan dan penyelidikan. Ia melibatkan proses penyampaian idea, pengetahuan, dan dapatan kajian secara teratur, jelas, dan koheren.

Penulisan akademik sering dikaitkan dengan penulisan tesis, disertasi, artikel jurnal, kertas penyelidikan, dan laporan teknikal. Dalam konteks Malaysia, penulisan akademik memainkan peranan yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan negara.

Ciri-ciri Penulisan Akademik

Penulisan akademik atau penulisan ilmiah mempunyai beberapa ciri utama yang membezakannya daripada bentuk penulisan lain. Ciri-ciri ini memastikan bahawa penulisan akademik memenuhi standard yang ditetapkan dan dapat menyampaikan maklumat dengan jelas, tepat, dan meyakinkan. Antara ciri-ciri tersebut ialah:

Objektif

Penulisan akademik mengemukakan idea dan dapatan kajian secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau bias peribadi penulis. Ini bermakna penulis perlu mengelakkan daripada membuat kenyataan yang bersifat subjektif atau berasaskan emosi.

Sebaliknya, penulis perlu menyokong setiap kenyataan dengan bukti yang kukuh, sama ada melalui data empirikal, rujukan kepada kajian lepas, atau sumber yang boleh dipercayai. Pendekatan yang objektif ini memastikan bahawa penulisan akademik dapat menyampaikan maklumat dengan adil dan saksama, serta mengelakkan sebarang pengaruh yang tidak wajar.

Berstruktur

Penulisan akademik mempunyai struktur yang jelas dan teratur, biasanya merangkumi bahagian pendahuluan, literature review, metodologi, dapatan kajian, perbincangan, dan kesimpulan. Struktur ini memastikan bahawa maklumat disampaikan secara logik dan mudah diikuti oleh pembaca. Setiap bahagian memainkan peranan penting dalam menyokong tujuan keseluruhan penulisan.

Pendahuluan

Bahagian ini memperkenalkan topik atau masalah yang akan dibincangkan, menyatakan tujuan penulisan, dan memberikan gambaran keseluruhan tentang kandungan penulisan.

Literature Review

Bahagian ini mengkaji dan menganalisis kajian lepas yang berkaitan dengan topik penulisan. Ia membantu penulis mengenal pasti jurang pengetahuan dan meletakkan kajian mereka dalam konteks yang lebih luas.

Metodologi

Bahagian ini menerangkan kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data. Ia perlu menyatakan dengan jelas bagaimana data dikumpulkan, instrumen yang digunakan, dan teknik analisis yang digunakan.

Dapatan Kajian

Bahagian ini membentangkan hasil kajian atau analisis yang telah dijalankan. Ia perlu menyampaikan dapatan dengan jelas, tepat, dan disokong oleh bukti yang kukuh.

Perbincangan

Bahagian ini mentafsir dan membincangkan dapatan kajian dalam konteks yang lebih luas. Ia mengaitkan dapatan dengan soalan atau hipotesis kajian, serta kajian lepas yang berkaitan. Penulis juga boleh membincangkan implikasi dapatan dan cadangan untuk kajian masa hadapan.

Kesimpulan

Bahagian ini merumuskan dapatan utama kajian dan menyatakan sumbangan kajian kepada bidang berkaitan. Ia juga boleh membincangkan limitasi kajian dan cadangan untuk penyelidikan lanjutan.

Struktur yang jelas ini memudahkan pembaca untuk memahami dan menilai kandungan penulisan akademik. Ia juga membantu penulis untuk mengorganisasi idea dan hujah mereka dengan lebih berkesan.

Berpandukan bukti

Setiap kenyataan atau dakwaan dalam penulisan akademik perlu disokong oleh bukti yang kukuh. Bukti ini boleh datang dalam pelbagai bentuk, seperti:

Data empirikal

Data yang dikumpul melalui eksperimen, tinjauan, atau kaedah penyelidikan lain yang sesuai. Data ini perlu dianalisis dengan menggunakan teknik statistik atau kaedah lain yang sesuai untuk menghasilkan dapatan yang sah dan boleh dipercayai.

Rujukan kepada kajian lepas

Merujuk kepada kajian yang telah diterbitkan dalam bidang berkaitan dapat menyokong kenyataan atau dakwaan yang dibuat. Ini menunjukkan bahawa kenyataan tersebut tidak berasaskan pendapat peribadi, tetapi disokong oleh bukti daripada sumber yang boleh dipercayai.

Sumber yang boleh dipercayai

Maklumat daripada sumber yang boleh dipercayai, seperti buku akademik, artikel jurnal berwasit, atau laporan rasmi, dapat digunakan untuk menyokong hujah dalam penulisan akademik. Walau bagaimanapun, penulis perlu menilai kesahihan dan kerelevanan sumber tersebut sebelum menggunakannya.

Pendekatan yang berpandukan bukti ini memastikan bahawa penulisan akademik adalah tepat, boleh dipercayai, dan dapat dipertahankan. Ia juga mengelakkan penulis daripada membuat dakwaan yang tidak berasas atau spekulatif, yang boleh menjejaskan kredibiliti penulisan mereka.

Gaya penulisan formal

Penulisan akademik menggunakan gaya bahasa yang formal, jelas, dan tepat. Ia mengelakkan penggunaan bahasa yang tidak rasmi, jargon, atau frasa yang kabur. Ciri-ciri gaya penulisan formal termasuk:

Penggunaan kata yang tepat

Penulis perlu memilih kata yang tepat dan khusus untuk menyampaikan maksud dengan jelas. Ini termasuk menggunakan istilah teknikal atau jargon apabila perlu, tetapi perlu disertai dengan penjelasan yang mencukupi untuk pembaca yang mungkin tidak biasa dengan istilah tersebut.

Struktur ayat yang lengkap

Ayat dalam penulisan akademik perlu lengkap, dengan subjek, predikat, dan objek (jika berkenaan). Penulis perlu mengelakkan ayat yang tidak lengkap atau tergantung.

Penggunaan kata hubung yang sesuai

Kata hubung seperti “walau bagaimanapun”, “selain itu”, dan “oleh itu” digunakan untuk menghubungkan idea dan menunjukkan perkaitan antara ayat atau perenggan.

Mengelakkan bahasa yang bersifat emosi atau retorik: Penulisan akademik mengelakkan penggunaan bahasa yang bersifat emosi, hiperbola, atau retorik. Sebaliknya, ia memberi tumpuan kepada penyampaian maklumat secara objektif dan tepat.

Penggunaan nada yang sesuai

Nada penulisan akademik adalah serius, profesional, dan tidak berat sebelah. Ia mengelakkan penggunaan humor, sarkasme, atau nada yang tidak formal.

Gaya penulisan formal ini memastikan bahawa penulisan akademik dapat menyampaikan maklumat dengan jelas dan tepat, serta mengekalkan kredibiliti dan profesionalisme penulis.

Penggunaan rujukan

Penulisan akademik memerlukan penggunaan rujukan yang betul untuk menghormati sumbangan penyelidik lain dan mengelakkan plagiarisme. Rujukan digunakan apabila penulis:

 • Memetik secara langsung daripada sumber lain
 • Menyatakan semula idea atau maklumat daripada sumber lain
 • Merujuk kepada kajian, teori, atau konsep yang dikemukakan oleh penyelidik lain

Sistem rujukan yang biasa digunakan dalam penulisan akademik ialah APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association), dan Harvard. Setiap sistem mempunyai gaya dan format yang khusus untuk rujukan dalam teks dan senarai rujukan di akhir penulisan.

Contohnya, dalam sistem APA, rujukan dalam teks ditulis sebagai (Nama Belakang Penulis, Tahun), manakala dalam senarai rujukan, format yang digunakan ialah:

Nama Belakang Penulis, Singkatan Nama Pertama. (Tahun). Tajuk buku atau artikel. Maklumat Penerbitan.

Penggunaan rujukan yang betul bukan sahaja mengelakkan plagiarisme, tetapi juga menunjukkan bahawa penulis telah melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan mengiktiraf sumbangan penyelidik lain dalam bidang berkaitan. Ia juga membolehkan pembaca untuk menjejaki sumber yang digunakan dan menilai kesahihan dan kerelevanan maklumat yang disampaikan.

Sejarah Penulisan Akademik di Malaysia

Perkembangan penulisan akademik di Malaysia bermula sejak penubuhan universiti pertama negara iaitu Universiti Malaya pada tahun 1949. Pada awal penubuhannya, penulisan akademik di Malaysia banyak dipengaruhi oleh model penulisan British yang merupakan penjajah Malaysia pada waktu itu. Namun, selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia mula membentuk identiti penulisan akademik tersendiri yang disesuaikan dengan konteks tempatan.

Pada tahun 1970-an, kerajaan Malaysia memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Dasar ini turut memberi impak kepada perkembangan penulisan akademik di Malaysia. Kerajaan mula memberi penekanan kepada penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam usaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Hasilnya, lebih banyak dana disalurkan untuk penyelidikan di institusi pengajian tinggi, yang seterusnya menyumbang kepada peningkatan kuantiti dan kualiti penulisan akademik.

Pada masa kini, penulisan akademik di Malaysia terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Penyelidik Malaysia kini lebih terdedah kepada pelbagai sumber ilmu dan platform penerbitan antarabangsa. Menurut data dari Scopus, pangkalan data bibliografi terbesar dunia, Malaysia telah menerbitkan sebanyak 259,711 dokumen akademik dari tahun 1996 hingga 2020. Ini menunjukkan peningkatan yang ketara dalam output penulisan akademik negara.

Proses Penulisan Akademik

Proses penulisan akademik melibatkan beberapa langkah penting yang perlu diikuti untuk menghasilkan penulisan yang berkualiti. Langkah-langkah tersebut ialah:

LangkahPenerangan
1. Pemilihan topikMemilih topik yang sesuai dan relevan dengan bidang kajian atau tujuan penulisan.
2. Pembentukan soalan atau hipotesis kajianMembentuk soalan atau hipotesis kajian yang jelas dan boleh dikaji.
3. Pengumpulan dan analisis dataMengumpul data yang relevan melalui kaedah penyelidikan yang sesuai, seperti kajian perpustakaan, eksperimen, atau kajian lapangan. Data yang dikumpul kemudiannya dianalisis untuk menjawab soalan atau hipotesis kajian.
4. Penulisan draf pertamaMenghasilkan draf pertama yang merangkumi semua bahagian utama penulisan akademik.
5. Semakan dan pengeditanMenyemak dan mengedit draf pertama untuk memastikan ia memenuhi ciri-ciri penulisan akademik yang baik. Proses ini mungkin melibatkan beberapa pusingan semakan dan pembetulan.
6. Penulisan draf akhirMenghasilkan draf akhir yang telah diperhalusi dan sedia untuk diserahkan atau diterbitkan.
Proses Menulis Literature Review

Kepentingan Kemahiran Penulisan Akademik

Kemahiran penulisan akademik amat penting dalam kalangan pelajar, penyelidik, dan ahli akademik. Antara kepentingan kemahiran ini ialah:

 1. Penyampaian idea yang berkesan oleh penulis. Ini kerana kemahiran penulisan akademik membolehkan seseorang menyampaikan idea dan dapatan kajian dengan jelas, tepat, dan meyakinkan.
 2. Meningkatkan peluang pekerjaan. Kemahiran penulisan akademik yang baik dapat meningkatkan peluang pekerjaan, terutamanya dalam sektor pendidikan, penyelidikan, dan penerbitan.
 3. Pembangunan ilmu pengetahuan. Penulisan akademik memainkan peranan penting dalam pembangunan dan perkongsian ilmu pengetahuan. Melalui penulisan akademik, penyelidik dapat menyumbang kepada perkembangan bidang masing-masing dan memacu inovasi.
 4. Peningkatan kemahiran pemikiran kritis. Proses penulisan akademik memerlukan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam. Kemahiran ini boleh dipindahkan kepada pelbagai aspek kehidupan dan kerjaya.

Cabaran Dalam Penulisan Akademik

Walaupun penulisan akademik penting, ia juga melibatkan beberapa cabaran yang perlu ditangani. Antara cabaran tersebut ialah:

 1. Penulisan akademik seringkali memerlukan masa yang panjang untuk disiapkan. Pelajar dan penyelidik perlu bijak mengurus masa untuk memastikan penulisan dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.
 2. Kadangkala, penulis akademik menghadapi kesukaran untuk mendapatkan sumber atau data yang relevan untuk menyokong penulisan mereka. Ini memerlukan kemahiran penyelidikan yang baik dan ketekunan dalam mencari sumber alternatif.
 3. Penulis akademik seringkali berhadapan dengan tekanan untuk menghasilkan penulisan yang berkualiti tinggi, terutamanya apabila ia melibatkan penerbitan dalam jurnal berwasit atau pembentangan di persidangan antarabangsa.
 4. Plagiarisme merupakan masalah serius dalam penulisan akademik. Penulis perlu memastikan bahawa penulisan mereka adalah asli dan tidak melanggar hak cipta orang lain.

Strategi Untuk Memperbaiki Kemahiran Penulisan Akademik

Untuk menangani cabaran dalam penulisan akademik dan meningkatkan kemahiran penulisan, beberapa strategi boleh diambil. Antaranya ialah:

Latihan dan amalan

Seperti kemahiran lain, kemahiran penulisan akademik dapat dipertingkatkan melalui latihan dan amalan yang kerap. Pelajar dan penyelidik digalakkan untuk menulis secara konsisten dan mendapatkan maklum balas daripada rakan sebaya atau penyelia.

Pembacaan kritikal

Membaca secara kritikal karya akademik dalam bidang berkaitan dapat membantu penulis memahami struktur, gaya, dan konvensi penulisan akademik yang baik.

Penggunaan alat bantu penulisan

Terdapat pelbagai alat bantu penulisan, seperti perisian pengurusan rujukan (contoh: Mendeley, Zotero) dan alat semakan tatabahasa (contoh: Grammarly), yang dapat memudahkan proses penulisan akademik.

Kolaborasi dan maklum balas

Berkolaborasi dengan rakan sebaya atau pakar dalam bidang berkaitan dapat membantu penulis mendapatkan perspektif baharu dan maklum balas yang membina untuk memperbaiki penulisan mereka.

Jenis-jenis Penulisan Akademik

Penulisan akademik merangkumi pelbagai jenis dokumen yang digunakan dalam konteks pendidikan tinggi dan penyelidikan. Antara jenis-jenis penulisan akademik yang utama ialah:

Jenis Penulisan AkademikPenerangan
1. EseiPenulisan yang membincangkan sesuatu topik atau isu secara kritis dan analitikal, biasanya dalam lingkungan 1,000 hingga 5,000 patah perkataan.
2. LaporanDokumen yang menyampaikan hasil kajian, eksperimen, atau projek, termasuk metodologi, dapatan, dan kesimpulan.
3. Artikel jurnalPenulisan yang membentangkan dapatan kajian asli atau menganalisis kajian sedia ada, biasanya diterbitkan dalam jurnal akademik berwasit.
4. Kertas persidanganPembentangan lisan atau poster yang dibentangkan di persidangan akademik, biasanya merangkumi abstrak dan kertas penuh.
5. Tesis dan disertasiDokumen yang dihasilkan oleh pelajar pascasiswazah sebagai sebahagian daripada keperluan untuk mendapatkan ijazah sarjana atau doktor falsafah.
6. Literatur reviewPenulisan yang mengkaji dan mensintesis kajian sedia ada dalam sesuatu bidang atau topik tertentu.
Perbandingan Penulisan Akademik

Setiap jenis penulisan akademik ini mempunyai tujuan, struktur, dan format yang khusus yang perlu dipatuhi oleh penulis.

Contoh Struktur Penulisan Akademik

Struktur penulisan akademik mungkin berbeza mengikut jenis dokumen, tetapi secara umumnya, ia merangkumi bahagian-bahagian berikut:

 1. Tajuk: Tajuk yang jelas dan deskriptif yang mencerminkan kandungan penulisan.
 2. Abstrak: Ringkasan yang padat tentang tujuan, kaedah, dapatan utama, dan kesimpulan kajian, biasanya dalam lingkungan 150 hingga 300 patah perkataan.
 3. Pengenalan: Bahagian yang memperkenalkan topik atau masalah yang akan dibincangkan, menyatakan tujuan penulisan, dan memberikan gambaran keseluruhan tentang kandungan penulisan.
 4. Literature Review: Kajian kritikal terhadap kajian lepas yang berkaitan dengan topik penulisan, mengenal pasti jurang pengetahuan, dan meletakkan kajian semasa dalam konteks yang lebih luas.
 5. Metodologi: Penerangan terperinci tentang kaedah penyelidikan yang digunakan, termasuk reka bentuk kajian, persampelan, pengumpulan data, dan analisis data.
 6. Dapatan Kajian: Pembentangan hasil kajian atau analisis yang telah dijalankan, disokong oleh data empirikal dan analisis statistik.
 7. Perbincangan: Tafsiran dan perbincangan dapatan kajian dalam konteks yang lebih luas, mengaitkan dapatan dengan soalan atau hipotesis kajian, serta kajian lepas yang berkaitan.
 8. Kesimpulan: Rumusan dapatan utama kajian, sumbangan kajian kepada bidang berkaitan, limitasi kajian, dan cadangan untuk penyelidikan lanjutan.
 9. Rujukan: Senarai sumber yang dirujuk dalam penulisan, mengikut format yang ditetapkan (contoh: APA, MLA, Harvard).
 10. Lampiran: Bahan sokongan seperti soal selidik, transkrip temu bual, atau data mentah yang tidak dimasukkan dalam bahagian utama penulisan.

Contoh Format Penulisan Akademik

Selain struktur, penulisan akademik juga perlu mengikut format yang ditetapkan oleh institusi atau jurnal yang berkaitan. Format ini merangkumi aspek-aspek seperti:

Aspek FormatPenerangan
1. FontJenis dan saiz font yang digunakan, biasanya Times New Roman atau Arial, saiz 12.
2. Jarak barisJarak antara baris, biasanya dua baris (double-spaced).
3. MarginSaiz margin di sekeliling dokumen, biasanya 1 inci (2.54 cm) di semua sisi.
4. Penomboran halamanKedudukan dan format penomboran halaman.
5. Tajuk dan subtajukFormat dan hierarki tajuk dan subtajuk, termasuk penggunaan bold, italik, atau penomboran.
6. PetikanFormat petikan langsung dan tidak langsung, termasuk penggunaan tanda petikan dan indentasi.
7. Jadual dan rajahFormat dan pelabelan jadual dan rajah, termasuk tajuk, nombor, dan sumber (jika berkaitan).
8. Rujukan dalam teksFormat rujukan dalam teks mengikut sistem rujukan yang digunakan (contoh: APA, MLA, Harvard).
9. Senarai rujukanFormat senarai rujukan di akhir penulisan, termasuk susunan, penggunaan tanda baca, dan maklumat yang perlu dimasukkan untuk setiap jenis sumber.
Format Penulisan Akademik

Menguasai format penulisan akademik yang betul adalah penting untuk memastikan bahawa penulisan memenuhi standard yang ditetapkan dan mudah dibaca dan difahami oleh pembaca sasaran.

Objektif Penulisan Akademik

Penulisan akademik mempunyai beberapa objektif utama, iaitu:

Menyampaikan maklumat

Penulisan akademik bertujuan untuk menyampaikan maklumat baru atau dapatan kajian kepada pembaca sasaran, seperti ahli akademik, penyelidik, atau pelajar.

Menambah ilmu pengetahuan

Melalui penulisan akademik, penyelidik dapat menyumbang kepada perkembangan ilmu dalam bidang masing-masing, mengisi jurang pengetahuan, dan meneroka perspektif baharu.

Memperkukuh hujah

Penulisan akademik membolehkan penulis mengemukakan hujah atau pendapat mereka secara sistematik dan disokong oleh bukti empirikal atau teoritikal.

Merangsang perbincangan

Penulisan akademik dapat merangsang perbincangan dan debat dalam kalangan ahli akademik dan penyelidik, seterusnya memacu perkembangan ilmu dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sesuatu topik.

Memenuhi keperluan program

Bagi pelajar, penulisan akademik adalah sebahagian daripada keperluan untuk memenuhi keperluan kursus atau program pengajian, seperti esei, laporan, atau tesis.

Menyokong pembangunan kemahiran

Proses penulisan akademik membantu penulis membangunkan kemahiran penting seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah, dan komunikasi berkesan.

Dengan memahami dan menghayati objektif penulisan akademik, penulis dapat menghasilkan penulisan yang lebih jelas, fokus, dan berkesan dalam mencapai tujuan yang diingini.

Penulisan akademik telah berkembang dengan pesat sejak penubuhan universiti pertama negara pada tahun 1949. Dasar kerajaan seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan penekanan terhadap penyelidikan dan pembangunan (R&D) telah menyumbang kepada peningkatan kuantiti dan kualiti penulisan akademik di negara ini.

Pada masa hadapan, adalah penting untuk Malaysia terus memperkasakan budaya penulisan akademik dan menyediakan sokongan yang diperlukan untuk memupuk bakat dalam kalangan pelajar dan penyelidik. Ini termasuk penyediaan dana penyelidikan yang mencukupi, pembangunan infrastruktur penyelidikan, dan pengiktirafan terhadap pencapaian dalam penulisan akademik.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *