Literature review merujuk kepada proses mencari, menganalisis, dan mensintesis penulisan yang sedia ada mengenai sesuatu topik penyelidikan. Ia melibatkan tinjauan kritikal terhadap bahan yang telah diterbitkan dalam bidang tertentu, seperti buku, artikel jurnal, tesis, dan kertas persidangan.

Tujuan utama literature review adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengetahuan semasa dan perkembangan terkini dalam sesuatu bidang.

Jenis-jenis Literature Review

Terdapat pelbagai jenis literature review yang digunakan dalam penyelidikan akademik. Setiap satunya dengan tujuan, skop, dan metodologi yang berbeza. Empat jenis utama literature review ialah:

Narrative Review (Ulasan Naratif)

Narrative review adalah jenis literature review yang paling umum. Ia memberikan gambaran luas tentang sesuatu topik, sering kali dari perspektif teoritikal atau kontekstual. Tujuan utama narrative review adalah untuk meringkaskan penulisan sedia ada, mengenal pasti tema atau trend utama, dan menyediakan konteks untuk penyelidikan baru.

Ciri-ciri utama narrative review:

 • Skop yang luas dan fleksibel
 • Tidak mengikuti protokol yang ketat atau kriteria pemilihan yang khusus
 • Mungkin termasuk pelbagai jenis penulisan (contohnya, buku, artikel jurnal, laporan)
 • Bergantung pada interpretasi dan sintesis kualitatif penyelidik
 • Sesuai untuk topik yang luas atau penerokaan awal sesuatu bidang penyelidikan

Contoh penggunaan narrative review:

 • Memberikan gambaran keseluruhan tentang perkembangan teori dalam sesuatu disiplin
 • Meneroka tema yang muncul dalam penyelidikan tentang sesuatu fenomena sosial
 • Membincangkan aplikasi praktis penemuan penyelidikan dalam konteks tertentu

Systematic Review (Ulasan Sistematik)

Systematic review adalah jenis literature review yang lebih terstruktur dan berfokus. Ia melibatkan pencarian yang menyeluruh dan sistematik untuk semua penulisan yang berkaitan dengan soalan penyelidikan yang khusus. Systematic review mengikuti protokol yang ketat dan kriteria pemilihan yang jelas untuk memastikan bahawa semua penulisan yang relevan diambil kira.

Ciri-ciri utama systematic review:

 • Soalan penyelidikan yang jelas dan berfokus
 • Protokol yang ditentukan terlebih dahulu dan kriteria pemilihan yang khusus
 • Pencarian literature yang menyeluruh dan sistematik
 • Penilaian kualiti penulisan yang dimasukkan
 • Sintesis data menggunakan kaedah kualitatif atau kuantitatif
 • Sesuai untuk menjawab soalan penyelidikan yang spesifik atau menilai keberkesanan intervensi

Contoh penggunaan systematic review:

 • Menilai keberkesanan intervensi klinikal untuk sesuatu penyakit
 • Mensintesis bukti tentang faktor risiko untuk sesuatu masalah kesihatan
 • Memeriksa hubungan antara pemboleh ubah dalam konteks pendidikan

Meta-Analysis (Analisis Meta)

Meta-analysis adalah sejenis systematic review yang melibatkan analisis statistik data kuantitatif daripada pelbagai kajian. Tujuannya adalah untuk menghasilkan anggaran kesan keseluruhan dengan menggabungkan hasil daripada kajian yang serupa. Meta-analysis membolehkan penyelidik membuat kesimpulan yang lebih kukuh dan tepat dengan meningkatkan saiz sampel dan kuasa statistik.

Ciri-ciri utama meta-analysis:

 • Menggabungkan data kuantitatif daripada pelbagai kajian
 • Menggunakan kaedah statistik untuk menghasilkan anggaran kesan keseluruhan
 • Menilai heterogeniti (perbezaan) antara kajian
 • Mungkin termasuk analisis subkumpulan atau meta-regresi untuk meneroka punca variasi
 • Sesuai untuk menilai keberkesanan intervensi atau menentukan kekuatan hubungan antara pemboleh ubah

Contoh penggunaan meta-analysis:

 • Menilai keberkesanan ubat baru berbanding plasebo dalam percubaan klinikal
 • Mengkaji hubungan antara faktor risiko dan hasil kesihatan dalam kajian epidemiologi
 • Mensintesis kesan saiz intervensi pendidikan terhadap pencapaian pelajar

Scoping Review (Ulasan Skop)

Scoping review adalah jenis literature review yang bertujuan untuk memetakan literature yang sedia ada dalam sesuatu bidang. Ia memberikan gambaran luas tentang jenis bukti yang ada, konsep utama, dan jurang dalam penyelidikan. Scoping review sesuai untuk bidang penyelidikan yang baharu atau topik yang luas di mana soalan penyelidikan khusus belum ditentukan.

Ciri-ciri utama scoping review:

 • Skop yang luas dan inklusif
 • Tidak menilai kualiti penulisan yang dimasukkan
 • Memetakan jenis bukti yang ada dan konsep utama
 • Mengenal pasti jurang dalam penyelidikan dan menentukan skop untuk kajian masa depan
 • Mungkin termasuk pelbagai jenis penulisan dan reka bentuk kajian
 • Sesuai untuk bidang penyelidikan yang baharu atau topik yang luas

Contoh penggunaan scoping review:

 • Meneroka jenis intervensi yang digunakan untuk menangani masalah sosial tertentu
 • Mengenal pasti jurang dalam penyelidikan tentang sesuatu topik kesihatan
 • Memahami cara sesuatu konsep ditakrifkan dan diukur merentasi disiplin yang berbeza

Kepentingan Literature Review dalam Penyelidikan

Literature review memainkan peranan yang amat penting dalam proses penyelidikan. Ia bukan sahaja memberikan asas yang kukuh untuk penyelidikan baharu, tetapi juga membantu penyelidik mengelakkan pengulangan kerja, mengenal pasti jurang dalam pengetahuan sedia ada, meletakkan penemuan mereka dalam konteks, dan menyokong permohonan geran penyelidikan. Berikut adalah penerangan lanjut tentang kepentingan literature review dalam penyelidikan:

Memberikan asas yang kukuh untuk penyelidikan baharu

Literature review membolehkan penyelidik memahami dengan mendalam tentang topik penyelidikan mereka. Dengan mengkaji dan mensintesis pengetahuan sedia ada, penyelidik dapat mengenal pasti teori, konsep, dan penemuan penting dalam bidang tersebut. Pemahaman ini membantu penyelidik membangunkan soalan penyelidikan yang relevan, merancang kajian yang berkesan, dan mengenal pasti kaedah serta pendekatan yang sesuai berdasarkan amalan terbaik dalam bidang tersebut.

Contohnya, seorang penyelidik yang ingin mengkaji keberkesanan intervensi baharu untuk mengurangkan obesiti dalam kalangan kanak-kanak akan melakukan literature review untuk memahami faktor penyumbang kepada obesiti kanak-kanak, intervensi sedia ada, dan hasil yang telah dilaporkan. Maklumat ini akan membantu penyelidik mereka bentuk intervensi baharu yang berasaskan bukti dan mengatasi batasan intervensi sedia ada.

Mengelakkan pengulangan kerja yang tidak perlu

Dengan melakukan literature review, penyelidik dapat mengenal pasti kajian yang telah dilakukan sebelum ini dan mengelakkan pengulangan kerja yang tidak perlu. Ini memastikan bahawa sumber penyelidikan, seperti masa, tenaga, dan kewangan, digunakan dengan cekap dan berkesan. Mengelakkan pengulangan juga membolehkan penyelidik memberi tumpuan kepada menyumbang pengetahuan baharu dan berinovasi dalam bidang mereka.

Sebagai contoh, sebelum memulakan kajian tentang kesan pencemaran udara terhadap kesihatan respiratori, penyelidik akan melakukan literature review untuk mengenal pasti kajian yang telah dilakukan tentang topik ini. Jika terdapat banyak kajian yang serupa, penyelidik mungkin memutuskan untuk mengubah suai fokus kajian mereka atau menggunakan kaedah yang berbeza untuk memberikan perspektif baharu tentang isu tersebut.

Mengenal pasti jurang dalam pengetahuan sedia ada

Literature review membantu penyelidik mengenal pasti jurang atau ketidakkonsistenan dalam pengetahuan sedia ada. Jurang ini mungkin wujud disebabkan oleh batasan dalam kajian sebelumnya, percanggahan dalam penemuan, atau bidang yang kurang diterokai. Dengan mengenal pasti jurang ini, penyelidik dapat memfokuskan penyelidikan mereka untuk mengisi jurang tersebut dan memberikan sumbangan yang bermakna kepada bidang ilmu.

Contohnya, semasa melakukan literature review tentang faktor yang mempengaruhi prestasi akademik pelajar universiti, penyelidik mendapati bahawa kebanyakan kajian memberi tumpuan kepada faktor individu seperti motivasi dan gaya pembelajaran. Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan kajian yang meneliti peranan faktor institusi, seperti kualiti pengajaran dan sumber pembelajaran. Penemuan ini boleh mendorong penyelidik untuk mengkaji faktor institusi dengan lebih mendalam untuk mengisi jurang dalam pengetahuan sedia ada.

Memberikan konteks untuk penemuan penyelidikan

Literature review membolehkan penyelidik meletakkan penemuan mereka dalam konteks pengetahuan sedia ada. Dengan memahami kajian sebelumnya dan teori yang berkaitan, penyelidik dapat mentafsirkan penemuan mereka dengan lebih bermakna. Mereka dapat membandingkan hasil kajian mereka dengan penemuan sebelumnya, mengenal pasti persamaan atau perbezaan, dan membincangkan implikasi penemuan mereka untuk teori dan amalan semasa.

Sebagai contoh, selepas melakukan kajian tentang keberkesanan intervensi baharu untuk meningkatkan literasi dalam kalangan kanak-kanak prasekolah, penyelidik akan merujuk kepada literature review untuk meletakkan penemuan mereka dalam konteks. Mereka mungkin membandingkan keberkesanan intervensi baharu dengan pendekatan sedia ada, membincangkan bagaimana penemuan mereka menyokong atau mencabar teori pembelajaran semasa, dan mencadangkan implikasi untuk amalan pendidikan awal kanak-kanak.

Menyokong permohonan geran penyelidikan

Literature review yang menyeluruh dan meyakinkan adalah komponen penting dalam permohonan geran penyelidikan. Ia menunjukkan kepada pemberi dana bahawa penyelidik mempunyai pemahaman yang mendalam tentang topik tersebut dan bahawa kajian yang dicadangkan adalah relevan, penting, dan berpotensi untuk memberikan sumbangan yang bermakna. Literature review membantu penyelidik menjustifikasikan kepentingan kajian mereka, menunjukkan bagaimana ia berbeza daripada atau membina dari kajian sebelumnya, dan menerangkan potensi impak penemuan mereka.

Contohnya, apabila memohon geran untuk mengkaji penggunaan teknologi dalam pengajaran sains, penyelidik akan memasukkan literature review yang menyeluruh dalam permohonan mereka. Literature review ini akan merangkumi kajian sebelumnya tentang keberkesanan teknologi dalam pendidikan sains, jurang dalam pengetahuan semasa, dan kepentingan menangani jurang ini. Maklumat ini akan meyakinkan panel penilaian geran bahawa kajian yang dicadangkan adalah wajar dan berpotensi untuk memberikan sumbangan yang signifikan kepada bidang pendidikan sains.

Membantu dalam pembangunan rangka kerja theoritical atau conceptual

Literature review memainkan peranan penting dalam membangunkan rangka kerja teoritikal atau konseptual untuk sesuatu kajian. Dengan mengkaji dan mensintesis teori serta konsep yang berkaitan daripada penulisan sedia ada, penyelidik dapat membentuk asas teoritikal yang kukuh untuk kajian mereka. Rangka kerja ini membantu menstrukturkan penyelidikan, memandu pemilihan pemboleh ubah dan kaedah kajian, serta menyediakan lensa untuk mentafsirkan dan memahami penemuan kajian.

Sebagai contoh, seorang penyelidik yang ingin mengkaji faktor yang mempengaruhi tingkah laku pembelian dalam talian akan melakukan literature review untuk mengenal pasti teori dan model yang berkaitan, seperti teori tindakan bersebab (theory of reasoned action) atau model penerimaan teknologi (technology acceptance model). Berdasarkan literature review ini, penyelidik dapat membangunkan rangka kerja konseptual yang menggabungkan faktor penting seperti sikap, norma subjektif, dan tanggapan kebergunaan, yang akan memandu reka bentuk dan analisis kajian mereka.

Meningkatkan kemahiran penyelidikan dan pemikiran kritikal

Proses melakukan literature review memberikan peluang kepada penyelidik untuk meningkatkan kemahiran penyelidikan dan pemikiran kritikal mereka. Ia melibatkan pencarian sistematik, penilaian kritikal sumber, analisis dan sintesis maklumat, serta penulisan akademik yang jelas dan koheren. Kemahiran ini amat penting untuk kejayaan dalam kerjaya penyelidikan dan boleh dipindahkan kepada pelbagai konteks profesional yang lain.

Melakukan literature review juga mendorong penyelidik untuk mempersoalkan andaian, menilai kekuatan dan batasan kaedah penyelidikan, dan mempertimbangkan pelbagai perspektif tentang sesuatu topik. Proses ini memupuk pemikiran kritikal dan analitik, yang membolehkan penyelidik membuat penilaian yang lebih seimbang dan berasas tentang pengetahuan sedia ada dan menjana idea baharu yang inovatif.

Mewujudkan jaringan dan kerjasama penyelidikan

Literature review dapat membantu penyelidik mengenal pasti pakar utama, kumpulan penyelidikan, dan institusi yang aktif dalam bidang kajian mereka. Maklumat ini boleh digunakan untuk mewujudkan jaringan dan kerjasama penyelidikan yang berpotensi. Dengan menghubungi penyelidik lain yang mempunyai minat atau kepakaran yang serupa, penyelidik dapat bertukar idea, mendapatkan maklum balas tentang kerja mereka, dan meneroka peluang untuk kerjasama penyelidikan.

Kerjasama sedemikian boleh membawa kepada perkongsian sumber, pengumpulan data yang lebih luas, analisis yang lebih canggih, dan penemuan yang lebih bermakna. Ia juga dapat meningkatkan impak dan keterlihatan penyelidikan, kerana kerjasama sering membawa kepada penerbitan bersama, pembentangan persidangan, dan peluang pembiayaan yang lebih baik.

Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025, salah satu strategi utama untuk meningkatkan kualiti penyelidikan di institusi pengajian tinggi Malaysia adalah dengan “menggalakkan penyelidikan yang lebih mendalam dan berfokus, disokong oleh analisis kritikal terhadap literature yang sedia ada.”

Adakah Literature Review membantu penyelidik?

Ya, Literature Review membantu penyelidik untuk:

 1. Memahami konteks penyelidikan mereka
 2. Mengenal pasti jurang atau persoalan yang belum diterokai dalam penyelidikan sedia ada
 3. Mengelakkan pengulangan kajian yang tidak perlu
 4. Meletakkan penyelidikan mereka dalam kerangka teori dan konseptual yang bersesuaian
 5. Menyokong atau membandingkan penemuan mereka dengan kajian sebelumnya

Literature review bukan sekadar ringkasan penulisan yang sedia ada, tetapi juga melibatkan penilaian kritis, analisis, dan sintesis idea dan penemuan daripada pelbagai sumber. Ia membentuk asas teori dan justifikasi untuk penyelidikan baru serta membantu penyelidik merumuskan soalan dan hipotesis penyelidikan yang relevan.

Dalam erti kata lain, literature review ialah penilaian komprehensif terhadap karya penulisan dalam sesuatu bidang yang bertujuan untuk memberikan asas yang kukuh bagi penyelidikan baru dan menyumbang kepada perkembangan pengetahuan dalam bidang tersebut.

Proses Melakukan Literature Review

Proses melakukan literature review melibatkan beberapa langkah utama:

Mengenal pasti topik dan soalan penyelidikan

Langkah pertama adalah menentukan topik dan membangunkan soalan penyelidikan yang jelas dan berfokus. Ini akan membantu menentukan skop literature review dan memandu proses pencarian literature.

Menentukan kriteria pemilihan

Kriteria pemilihan perlu ditetapkan untuk menentukan penulisan mana yang akan dimasukkan dalam literature review. Kriteria ini mungkin termasuk jenis kajian (contohnya, kajian empirikal atau ulasan), tahun penerbitan, bahasa, atau kualiti metodologi.

Melakukan pencarian literature

Pencarian literature melibatkan penggunaan pangkalan data akademik (contohnya, Scopus, Web of Science, PubMed), katalog perpustakaan, dan enjin carian (contohnya, Google Scholar) untuk mencari penulisan yang berkaitan dengan topik penyelidikan. Strategi pencarian yang berkesan melibatkan penggunaan kata kunci yang relevan, operator Boolean (AND, OR, NOT), dan penapis (contohnya, jenis dokumen, tahun penerbitan).

Memilih penulisan yang relevan

Penulisan yang dikenal pasti melalui pencarian literature perlu disaring berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penyaringan tajuk dan abstrak, dan kemudian menilai teks penuh penulisan yang berpotensi untuk dimasukkan.

Menganalisis dan mensintesis maklumat

Penulisan yang dipilih kemudiannya dianalisis dan disintesis untuk mengenal pasti tema, corak, dan jurang dalam pengetahuan sedia ada. Ini mungkin melibatkan penggunaan teknik seperti analisis tematik atau meta-ethnography, bergantung pada jenis literature review yang dilakukan.

Menulis laporan literature review

Langkah terakhir melibatkan penulisan laporan literature review, yang merangkumi pengenalan, metodologi, hasil, perbincangan, dan kesimpulan. Laporan ini harus menunjukkan pemahaman yang kritis terhadap topik dan memberikan pandangan yang jelas mengenai kedudukan penyelidikan baru dalam konteks pengetahuan sedia ada.

Cabaran dalam Melakukan Literature Review

Walaupun literature review adalah penting dalam proses penyelidikan, ia juga ada cabarannya yang tersendiri:

 • Melakukan literature review yang menyeluruh boleh mengambil masa yang lama, terutamanya bagi topik yang mempunyai banyak penulisan. Penyelidik perlu mengimbangi keperluan untuk meneliti literature dengan kekangan masa projek penyelidikan mereka.
 • Tidak semua penyelidik mempunyai akses kepada pangkalan data langganan atau penulisan berbayar. Ini boleh menyukarkan proses pencarian literature dan menghadkan skop literature review.
 • Tidak semua penulisan yang diterbitkan adalah sama dari segi kualiti metodologi atau pelaporan. Penyelidik perlu menilai kualiti penulisan dengan teliti untuk memastikan bahawa kesimpulan mereka berdasarkan bukti yang kukuh.
 • Penyelidik mungkin mempunyai bias atau pandangan peribadi yang boleh mempengaruhi pemilihan dan interpretasi penulisan. Penting untuk penyelidik sedar akan bias mereka sendiri dan berusaha untuk mengekalkan objektiviti sepanjang proses literature review.
 • Literature review sering melibatkan sejumlah besar penulisan, yang boleh menjadi sukar untuk diuruskan dan disintesis. Penggunaan perisian pengurusan rujukan (contohnya, Mendeley, Zotero) dan teknik pengkodan kualitatif boleh membantu menguruskan maklumat dengan lebih berkesan.

Di Malaysia, cabaran ini diburukkan lagi oleh faktor seperti kekurangan penulisan penyelidikan tempatan dalam beberapa bidang dan halangan bahasa bagi penyelidik yang kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, inisiatif seperti pembangunan Malaysian Citation Index (MyCite) dan penubuhan repositori institusi di universiti utama Malaysia telah membantu mengatasi beberapa cabaran ini dengan meningkatkan akses kepada penulisan penyelidikan tempatan.

Di Malaysia, proses melakukan literature review sering menghadapi cabaran seperti akses terhad kepada pangkalan data langganan dan penulisan berbahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, inisiatif seperti Malaysian Citation Centre (MCC) telah dilancarkan untuk meningkatkan akses kepada penulisan penyelidikan tempatan dan memudahkan perkongsian pengetahuan antara penyelidik Malaysia.

Adakah Literature Review Sebahagian daripada Penulisan Akademik?

Ya, literature review merupakan sebahagian penting dalam penulisan akademik. Ia biasanya dimasukkan sebagai bab atau seksyen berasingan dalam tesis, disertasi, artikel jurnal, dan laporan penyelidikan. Berikut adalah beberapa sebab utama mengapa literature review dianggap sebagai komponen penting dalam penulisan akademik:

Menunjukkan pengetahuan tentang bidang kajian

Dengan memasukkan literature review dalam penulisan akademik, penyelidik menunjukkan bahawa mereka mempunyai pemahaman yang mendalam tentang topik kajian dan juga konteks penyelidikan yang lebih luas. Ini menunjukkan bahawa penyelidik telah mengkaji dan mempertimbangkan penyelidikan sedia ada yang berkaitan dengan topik mereka, dan dapat meletakkan kajian mereka dalam konteks yang sesuai.

Menyediakan asas untuk kajian semasa

Literature review dalam penulisan akademik membantu menyediakan asas dan justifikasi untuk kajian semasa. Ia menunjukkan bagaimana kajian semasa berbeza daripada, membina dari, atau mengisi jurang dalam penyelidikan sedia ada. Dengan berbuat demikian, literature review membantu menunjukkan kepentingan dan sumbangan kajian semasa kepada bidang pengetahuan.

Membantu pembaca memahami konteks kajian

Bagi pembaca penulisan akademik, literature review memberikan konteks yang penting untuk memahami kajian semasa. Ia membantu pembaca memahami latar belakang teoritikal, konsep utama, dan penemuan terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian. Ini memudahkan pembaca untuk menilai sumbangan dan implikasi kajian semasa dalam konteks pengetahuan sedia ada.

Menyokong interpretasi dan perbincangan penemuan

Literature review dalam penulisan akademik menyediakan rangka kerja untuk mentafsirkan dan membincangkan penemuan kajian semasa. Penyelidik dapat merujuk kepada kajian sebelumnya untuk membandingkan dan membezakan penemuan mereka, menilai implikasi teoritikal dan praktikal, serta mencadangkan arah untuk penyelidikan masa depan. Ini membantu menunjukkan bagaimana kajian semasa menyumbang kepada perkembangan pengetahuan dalam bidang tersebut.

Meningkatkan kredibiliti penulisan akademik

Memasukkan literature review yang menyeluruh dan dibina dengan baik dalam penulisan akademik dapat meningkatkan kredibiliti penyelidikan. Ia menunjukkan bahawa penyelidik telah melakukan due diligence dalam mengkaji pengetahuan sedia ada, mempertimbangkan pelbagai perspektif, dan meletakkan kajian mereka dalam konteks yang sesuai. Ini meningkatkan keyakinan pembaca dalam kualiti dan kesahan penyelidikan tersebut.

Literature review dalam penulisan akademik bukan sekadar ringkasan penulisan sedia ada. Sebaliknya, ia melibatkan analisis kritikal, sintesis, dan integrasi pengetahuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan koheren tentang kedudukan kajian semasa dalam konteks yang lebih luas.

Penulisan literature review yang berkesan menunjukkan pemikiran kritikal, penilaian sumber yang teliti, dan kebolehan untuk mensintesis maklumat yang kompleks.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *