Penulisan ilmiah merupakan teras dalam dunia akademik, memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Ia melibatkan penyampaian maklumat, penemuan, dan idea secara sistematik, objektif, dan boleh dipercayai.

Walau bagaimanapun, untuk memastikan integriti penulisan ilmiah, adalah penting bagi para penyelidik dan penulis untuk mematuhi etika yang telah ditetapkan. Etika penulisan ilmiah merangkumi pelbagai aspek, termasuk kejujuran, moral, penghormatan terhadap hak harta intelek, dan tanggungjawab sosial.

Etika Penulisan Ilmiah dalam Pendidikan

Kejujuran

Kejujuran adalah asas utama dalam etika penulisan ilmiah. Para penyelidik dan penulis harus sentiasa jujur dalam melaporkan penemuan, data, dan hasil kajian mereka. Ini bermakna tidak memalsukan atau memanipulasi data untuk menyokong hipotesis atau kesimpulan tertentu.

Penyelidik harus melaporkan hasil kajian dengan tepat, walaupun hasil tersebut mungkin tidak selaras dengan jangkaan atau objektif asal kajian. Kejujuran juga melibatkan pengakuan terhadap keterbatasan atau kelemahan dalam metodologi atau data yang digunakan. Dengan mengamalkan kejujuran, penyelidik dapat memastikan integriti penyelidikan dan mengelakkan penyelewengan dalam sains.

Menurut kajian yang dijalankan oleh Office of Research Integrity (ORI) di Amerika Syarikat, antara tahun 1994 hingga 2012, terdapat 228 kes salah laku penyelidikan yang disahkan, dengan 53% daripadanya melibatkan pemalsuan atau fabrikasi data (Fang et al., 2012).

Integriti

Integriti penyelidikan melibatkan komitmen untuk mengelakkan plagiarisme dan memberikan pengiktirafan yang sewajarnya kepada sumber yang digunakan dalam penulisan. Plagiarisme berlaku apabila seseorang menggunakan idea, perkataan, atau hasil kerja orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai.

Ini boleh merangkumi pelbagai bentuk, seperti menyalin secara langsung, parafrasa tanpa pengakuan, atau menggunakan data atau metodologi orang lain tanpa kebenaran. Untuk mengekalkan integriti, penyelidik harus memastikan bahawa mereka memberikan atribusi yang betul melalui sitasi dan rujukan yang sesuai. Mereka juga harus mendapatkan kebenaran untuk menggunakan sebarang bahan yang dilindungi oleh hak cipta.

Plagiarisme dianggap sebagai salah laku akademik yang serius dan boleh membawa kepada impak yang besar, seperti pembatalan penerbitan, kehilangan pembiayaan penyelidikan, dan penamatan kontrak pekerjaan. Menurut satu kajian, kira-kira 30% daripada pelajar universiti mengaku bahawa mereka telah terlibat dalam beberapa bentuk plagiarisme (McCabe et al., 2001).

Moral

Penyelidik harus berusaha untuk mengekalkan moral atau objectivity dalam penulisan ilmiah. Ini bermakna mengelakkan bias peribadi, ideologi, atau kepentingan kewangan yang boleh mempengaruhi interpretasi dan pelaporan hasil kajian.

Penyelidik harus menganalisis data dengan teliti dan melaporkan hasil dengan cara yang seimbang, tanpa memberikan penekanan yang tidak sewajarnya kepada penemuan yang menyokong hipotesis mereka.

Mereka juga harus mengakui dan membincangkan sebarang bukti yang bertentangan dengan kesimpulan mereka. Selain itu, penyelidik harus mengisytiharkan sebarang Conflict of Interest (COI) yang mungkin mempengaruhi penilaian atau interpretasi mereka terhadap hasil kajian.

Sebagai contoh, dalam bidang perubatan, kajian yang ditaja oleh syarikat farmaseutikal telah menunjukkan kecenderungan untuk melaporkan hasil yang lebih positif berbanding kajian yang tidak ditaja (Lundh et al., 2017). Oleh itu, adalah penting bagi penyelidik untuk mengisytiharkan sebarang Conflict of Interest (COI) yang mungkin wujud.

Penghormatan terhadap hak harta intelek

Etika penulisan ilmiah juga melibatkan penghormatan terhadap hak harta intelek orang lain. Apabila menggunakan idea, perkataan, atau hasil kerja orang lain, penyelidik harus memberikan kredit yang sepatutnya melalui sitasi dan rujukan yang betul. Ini terpakai untuk pelbagai jenis sumber, termasuk artikel jurnal, buku, kertas persidangan, dan sumber dalam talian.

Penyelidik juga harus mendapatkan kebenaran untuk menggunakan sebarang bahan yang dilindungi oleh hak cipta, seperti rajah, jadual, atau gambar. Penggunaan bahan yang dilindungi hak cipta tanpa kebenaran boleh dianggap sebagai pelanggaran undang-undang hak cipta.

Tanggungjawab sosial

Penulisan ilmiah juga melibatkan pertimbangan terhadap tanggungjawab sosial dan implikasi etika hasil penyelidikan. Penyelidik harus menilai potensi kesan kajian mereka terhadap individu, komuniti, dan persekitaran. Mereka harus berusaha untuk memastikan bahawa hasil penyelidikan mereka tidak disalahgunakan atau membawa kesan buruk kepada masyarakat.

Sebagai contoh, penyelidikan yang melibatkan subjek manusia harus mematuhi prinsip etika seperti kerahsiaan, persetujuan bermakluma (informed consent), dan meminimumkan risiko kepada peserta. Penyelidik juga harus mengelakkan kajian yang boleh menimbulkan diskriminasi atau stigmatisasi terhadap kumpulan tertentu berdasarkan ciri-ciri seperti bangsa, etnik, jantina, atau orientasi seksual.

Penulis yang bertanggungjawab

Pengarang dalam penulisan ilmiah harus mencerminkan sumbangan sebenar individu terhadap penyelidikan dan penulisan. Hanya individu yang telah memberikan sumbangan yang signifikan dan substantif kepada kajian yang sepatutnya disenaraikan sebagai penulis.

Ini mungkin termasuk mereka yang terlibat dalam konsep kajian, reka bentuk eksperimen, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan dan semakan manuskrip. “Honorary authorship,” iaitu memasukkan nama individu yang tidak memberikan sumbangan yang signifikan, dianggap sebagai amalan yang tidak beretika.

Penulis juga harus bersetuju dengan susunan nama penulis dan memastikan bahawa sumbangan setiap individu dinyatakan dengan jelas.

Menghormati proses penerbitan

Penyelidik harus mematuhi etika dalam proses penerbitan penulisan ilmiah. Ini termasuk menghormati proses peer review dan mematuhi garis panduan jurnal atau penerbitan yang berkaitan. Penyelidik harus memberikan maklumat yang jujur dan tepat semasa menghantar manuskrip untuk pertimbangan penerbitan.

Mereka juga harus mengelakkan amalan seperti “duplicate publication,” iaitu menerbitkan hasil kajian yang sama dalam pelbagai jurnal tanpa pendedahan yang sewajarnya. “Salami slicing,” iaitu memecahkan satu kajian kepada beberapa penerbitan kecil untuk meningkatkan bilangan publikasi, juga dianggap sebagai amalan yang tidak beretika.

Penyelidik harus menghormati keputusan editor dan menerima maklum balas daripada peer reviewers dengan terbuka.

Penyeliaan dan mentorship yang beretika

Penyelia dan mentor memainkan peranan penting dalam memupuk etika penulisan ilmiah dalam kalangan pelajar dan penyelidik muda. Mereka bertanggungjawab untuk membimbing dan mendidik pelajar tentang amalan penyelidikan yang beretika, termasuk kepentingan kejujuran, integriti, dan moral.

Penyelia harus memastikan bahawa pelajar menerima latihan yang sesuai dalam metodologi penyelidikan, analisis data, dan penulisan ilmiah. Mereka juga harus memberikan maklum balas yang membina dan sokongan yang sesuai sepanjang proses penyelidikan.

Penyelia harus memastikan bahawa pelajar menerima pengiktirafan yang sewajarnya untuk sumbangan mereka dan tidak dieksploitasi atau dipaksa untuk melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pembangunan profesional mereka.

Menurut satu kajian, lebih daripada 20% pelajar siswazah melaporkan bahawa mereka telah mengalami salah laku dalam penyeliaan, termasuk eksploitasi, diskriminasi, dan gangguan (Woolston, 2019).

Melaporkan salah laku penyelidikan

Etika penulisan ilmiah juga melibatkan tanggungjawab untuk melaporkan sebarang salah laku penyelidikan yang disyaki. Jika seseorang penyelidik menyedari atau mengesyaki berlakunya pelanggaran etika, seperti fabrication, falsification, atau plagiarisme, mereka harus melaporkannya melalui saluran yang sesuai.

Ini mungkin termasuk jabatan integriti penyelidikan di institusi mereka, jawatankuasa etika, atau badan pembiayaan penyelidikan yang berkaitan. Melaporkan salah laku penyelidikan adalah penting untuk mengekalkan integriti sains dan memastikan bahawa tindakan pembetulan dapat diambil.

Walau bagaimanapun, penyelidik juga harus berhati-hati untuk tidak membuat tuduhan yang tidak berasas dan memastikan bahawa mereka mempunyai bukti yang mencukupi untuk menyokong dakwaan mereka.

Menggalakkan budaya integriti

Mengekalkan etika dalam penulisan ilmiah memerlukan komitmen dan usaha berterusan daripada semua pihak yang terlibat dalam ekosistem penyelidikan. Institusi akademik, badan pembiayaan, dan komuniti penyelidikan secara keseluruhan harus bekerjasama untuk mempromosikan dan menguatkuasakan piawaian etika yang tinggi.

Ini mungkin termasuk menyediakan latihan dan pendidikan berkaitan etika penyelidikan, mewujudkan dasar dan garis panduan yang jelas, serta mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada amalan penyelidikan yang beretika. Institusi juga harus mempunyai mekanisme yang berkesan untuk menangani salah laku penyelidikan dan melindungi mereka yang melaporkan pelanggaran etika.

Dengan menggalakkan budaya integriti dan akauntabiliti, kita dapat memastikan bahawa penyelidikan yang dijalankan adalah berkualiti tinggi, boleh dipercayai, dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Rujukan:

  1. Fang, F. C., Steen, R. G., & Casadevall, A. (2012). Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(42), 17028-17033.
  2. Lundh, A., Lexchin, J., Mintzes, B., Schroll, J. B., & Bero, L. (2017). Industry sponsorship and research outcome. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2).
  3. McCabe, D. L., Trevino, L. K., & Butterfield, K. D. (2001). Cheating in academic institutions: A decade of research. Ethics & Behavior, 11(3), 219-232.
  4. Woolston, C. (2019). PhDs: the tortuous truth. Nature, 575(7782), 403-407.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *