4 Jenis Literature Review dan Kepentingannya

Literature review merujuk kepada proses mencari, menganalisis, dan mensintesis penulisan yang sedia ada mengenai sesuatu topik penyelidikan. Ia melibatkan tinjauan kritikal terhadap bahan yang telah diterbitkan dalam bidang tertentu, seperti buku, artikel jurnal, tesis, dan kertas persidangan. Tujuan utama literature review adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengetahuan semasa dan perkembangan terkini dalam sesuatu bidang. …

5 Jenis Tulisan dan Nama Font

Font atau tulisan merujuk kepada set reka bentuk huruf, nombor, dan simbol yang digunakan untuk memaparkan teks. Ia merangkumi aspek-aspek seperti bentuk huruf, ketebalan, kecondongan, dan gaya yang konsisten. Setiap font mempunyai nama yang unik seperti Arial, Times New Roman, atau Helvetica. Font merupakan elemen penting dalam dunia komunikasi visual. Ia bukan sekadar bentuk huruf …

10 Etika Penulisan Ilmiah dalam Bidang Akademik

Penulisan ilmiah merupakan teras dalam dunia akademik, memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Ia melibatkan penyampaian maklumat, penemuan, dan idea secara sistematik, objektif, dan boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, untuk memastikan integriti penulisan ilmiah, adalah penting bagi para penyelidik dan penulis untuk mematuhi etika yang telah ditetapkan. Etika penulisan ilmiah merangkumi pelbagai aspek, …

5 Ciri-ciri Penulisan Akademik

Penulisan akademik merupakan satu bentuk penulisan saintifik atau ilmiah. Penulisan akademik penting dalam dunia pendidikan dan penyelidikan. Ia melibatkan proses penyampaian idea, pengetahuan, dan dapatan kajian secara teratur, jelas, dan koheren. Penulisan akademik sering dikaitkan dengan penulisan tesis, disertasi, artikel jurnal, kertas penyelidikan, dan laporan teknikal. Dalam konteks Malaysia, penulisan akademik memainkan peranan yang signifikan …